Tarihçe

Resim YOk

TARiHCEMiZ   

Çatalca şehri, İ.Ö 2000 yıllarına dayanan yerleşim bölgesi olma özelliği nedeniyle; farklı hükümlerim oluşturduğu bir alan üzerinde kurulmuştur.Asya ile Avrupa'yı birleştiren İstanbul şehrinin batısında yer almasından dolayı kazandığı stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca göçlere,istilalara, saldırılara sahne olmuştur. Bu temel sebebe bağlı olarak; Çatalca tarihsel gelişiminde yerleşme ve kültür bakımından dinamik bir süreç yaşamıştır. Çatalca ve dolayının Trakya'nın ilk yerli halkı olan Traklardan beri (İ.Ö.2000) bir yerleşim bölgesi olduğu, yakınında yer alan ve bugün turistlik önem taşıyan İnceğiz Köyü'ndeki Mağaralarından anlaşılmaktadır. İnceğiz Mağaraları, Erken Bizans Döneminde mezhep kavgalarından kaçanlarında sığınıp barındıkları yerler olmuştur. Henüz tarihlendirilmeyen Subaşı, Gökçeali, Pınarca köylerindeki mağaralar bu konuyu aydınlatmak üzere arkeologların ilgisini beklemektedir. Yaklaşık olarak 2500 yıllık bir tarihe sahip olan Çatalca bölgesinin ilk yerleşimi M.Ö 450 sene önce Romalılar zamanında şimdiki İnceğiz köyünün bulunduğu yerdeymiş.Fakat, bir süre sonra aslen Tatar ırkına mensup olan kafilelerin Balkanlara akınları sırasında yıkılıp yıkılmış ve bilahare havuzlar mevkiinde akıncılar tarafından 2. defa olarak inşa edilmiştir. Yöre M.Ö 4.yy' da Makedonya devletinin egemenliğine girmiş İstanbul'u onaran Kral Yagfur'un kızı Haniçe'nin Yaylağı olan Büyük İskender Asya seferi sırasında yolu üzerindeki Çatalca'da büyük yıkıma yol açtıysa da çok geçmeden komutanlarından birine şimdiki Kaleiçi Mah.'nin bulunduğu yerde ilk yerleşmeyi kurdu. Şehir,Antik Çağda "Metrai"(Marta, Metran, Metris) adıyla anılıyordu.Metris kelimesi Osmanlıcıda "Siper" anlamına gelmektedir. Çatalca'nın kuruluş yerini belirleyen ve uzun süre devamını sağlayan fonksiyonun doğal savunma hattına sahip olması nedeniyle bu isim verilmiş olabilir. Aynı zamanda başka kaynaklara göre Büyük İskender'in yaveri(generallerinden) Ayametris tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Bu generalin Ayametris ismine atfen metris, metraj, metran veya matrai denildiği çeşitli kaynaklarda verilmiştir. Meşhur seyyahımız Evliya Çelebi'ye göre ise Çatalca'nın bir başka adı daha vardır. Bu isimde "Hanice" Rumca bir kelime olup Büyük İskender asrında İstanbul'u onaran Kral Yagfur'un kızı Haniçe'nin yaylağı olması nedeniyle babası burada büyük bir kale yaptırarak Rumca "Hanice" adını vermiştir. Fatih devrinde İstanbul kuşatması öncesi uzun süren direnişinden ve çetin savunmasında veya bir nevi çetinlik hissedilmesinden dolayı "Çetince" adının verildiği rivayet edilmektedir. Zamanla bu kelime "Çatalca" ya dönüştürülmüştür. Çatalca 1371 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından Bizanslılardan alınarak Osmanlı topraklarına katıldı. Osmmanlılar Matrai'yi değiştirerek Çatalburgaz adını verdiler. Bundan sonra Çatalca 'da 2 ayrı kültür, 2 ayrı yaşam ve yerleşme biçimi ortaya çıkmıştır. Müslümanlar adına sonradan Ferhatpaşa Mah. denilen bir mahalle kurdular. Rumlar ise Kaleiçi Mah.'ne yerleştiler. Çatalca III. Murad ve III. Memed dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapan (1591-1592-1595) Ferhat Paşa'nm çabasıyla imar edilmiştir.Ferhad Paşa şehre su getirmiştir ayrıca Mimar Sinan'a kendi adıyla anılan camiyi de yaptırmıştır. III. Mehmet' in (Saltanat dönemi 1648-1687) avlanmak üzere sık sık Çatalca'ya gelmesi ve uzun süre kalması Çatalca'nın gelişmesine önemli katkısı olmuştur. 1611-1683 yılları arasında yaşayan ünlü gezgin Evliya Çelebi 17.yüzyıl Çatalca'sı için şu bilgileri verir. "Şehir bir Çatal dağın eteğine kurulduğu için Çatalca adını almıştır. Kayalı,dereli, tepeli,iki çatal yüksek dağın doğu eteğine güneyden kuzeye uzunlamasına bir kasabadır.; iki bin adım uzunluğunda bağlı, bahçeli, hayat sulu bir beldedir. Eyüp Sultan kadılığı nahiyelerinden 150 akça payeli mükellef kazadır. Hakim-i örtü(güvenlik amiri) Çatalca Bahçesinin ustasıdır. 300 sefer Bostancılarla zabit eder. Ayrıca subaşısı, muhtasibi,ayak naibi vardır. "Bu şehir güzel cümle kırık yeri mihrap olup(toplam 47 camii,mescit ve kilise vardır), şehrin güney tarafı koğukdere denilen yere kadar bayırdır; ancak her evde bağ ve bahçe olduğundan evleri seyrektir"... Çatalca'da Hünkar Sarayı ve Bahçesinden başka Veli Usta Sarayı, Çataloğlu Sarayı,Kızlar Ağası Sarayı,Kadri Ağa Sarayı,Hasan paşazade Sarayı ve daha nice saraylar vardır. Yedi kat tekkesi, muazzam ve kurşun örtülü han, bir hamam ve 270 kadar dükkan vardır,ama bedesteni yoktur, okul çocuğu yoktur.Yetmiş yerden hayat suları akar durur;çarşısındaki esnafın çoğu papuçcu,pilar ve pastacıdır. Çatalca çayırı İstanbul'un Kağıthane çayırından has olup yonca, trifil ile benzenmiş lale bahçesidir ki.Ali Osman ambarına bu bereketli yerden üç bin araba yem giderek Ahırkapı Ambarları' na basılır. Çayır mevsiminde,korunması için çorbacılarıyla birlikte bir oda yeniçeri gelir.Ovalarında Baba Nakkaş, Kineli, Baklalı, İzzetin köylerine varınca büyük çiftlikler, ağıllar,sayalar,mandıralar vardır.Koyunlu,kuzulu,sığırlı ve camuşlu vadilerdir kijstanbul ileri gelenlerinin hemen hepsinin bu köylerle ilişkisi vardır.Çatalca'nın sütü,kaymağı,tekne peyniri kesmiği,yoğurdu,dil peyniri,kaşkavalı ünlüdür.İstanbul'a getirerek büyük kazanç sağlarlar. Çatalca Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un tarımsal ihtiyacını karşılayan önemli bir tarım merkeziydi.Çatalca uzun yıllar Eyüp Kadılığı'na bağlı olarak yönetildi, Tanzimat sonrasında yerel yönetimlerde düzenleme yapılırken Meclis-i İdare-i Liva-yı Zaptiye'ye bağlandı(1865) ve İstanbul kazalarından biri oldu.Daha sonra İstanbul'a bağlı Kaza-ı Erbaa (dört ilçe) muta sarraflığının merkezi oldu.Bu seçimde Çatalca'nm savunma bakımından önemini sürdürmesi etken olmuş ve daha sonra Çatalca'nm yapısında başlayacak olan değişmelerin ilkini oluşturmuştur.Bu tarihte merkez,Büyükçekmece ve Silivri kazalarıyla Terkos nakiyesini kapsayan sancağın 60.000 kadar nüfusu ve 83 köyü bulunmaktaydı. Şehir nüfusu ise 6.000 kadardı. 1870'lerde "Sırbistan'ın alınmasından sonra imparatorluğun iç bölgelerine göç ettirilen Sırp Köylüleri Çatalca'ya ve köylerine yerleştirilmiştir. Zamanla kilisenin etkisiyle Ortodoks olan Sırp Köylüleri, Rumlarla birlikte yaşamaya başlamışlardır. 19.yy' in ikinci yarısında ise en önemli gelişme 1877 - 78 Osmanlı - Rus Savaşı'nın sonuçlarıdır.Yenilen Osman ordusunun Yeşilköy'e kadar çekilmesiyle bölge Rus ordusunun eline geçti.Böylece büyük yıkımlar oldu ve yöre halkı İstanbul'a göç etti.Ardı sıra Balkan savaları başladı ve Nazım Paşa komutasındaki ordular Bulgarlarla burada çarpıştı.Bulgarlar yenildiler ve çekildiler.Fakat Osmanlıların Balkanlardan çekilmesinden sonra buradaki Türk nüfusu bölgelerle birlikte Çatalca'ya göç etti. Fakat çevre daha sonra düşman kuvvetlerine tekrar harap edildi. Şehir, bu gelişmelerden sonra yeniden Kaleiçi Mahallesi çevresinde kuruldu. 1878 yılına kadar Çatalca Sancağında eğitim kurumu yoktu.Öğretim,camii ve kiliselerin etkisiyle .dinsel nitelikteydi.II.Abdülhamit devrinden sonra.1895 yılında İdadi Mektebi, İnans (kız) Rüştiyesi ve Mekteb-i İptidai açıldı.Bunlara ilaveten 199.yy' in ikinci yansında açılmış olan bir Rum mektebi ve bir kız okulu bulunmaktaydı. 1907 yılında Rum okulu binası tamamlandı fakat yapı Balkan Savaşı'nda tahrip olmuş,daha sonra onarılarak Vali konağı haline getirilmiştir. Çatalca istilalara,savaşlara,büyük göçlere sahne olmuştur.İlk büyük göç 1774 yılında --K.kaynârca Antlaşması ile sonuçlanan savaştan sonra oldu. 1936 yılında Niyazi AKŞİT şunları yazıyordu."En büyük bozgunu doksan üç muhaberesinde verdik ve en büyük muhaceret (göç) o zaman oldu.Düşmanın amansız kuvvetlerine dayana dayana,dayanamamış bir hale gelen ve her gün canlan tehlikede olan hudut halkı,Tuna boylarını terk ederek İstanbul ve civarına yerleşmeye başladılar.1924 yılında yapılan antlaşma neticesinde Çatalca ve çevresindeki Rumlar Yunanistan'a gönderildikten sonra onların yerlerine Naseliç, Drama, Serez, Demir hisar ve Langaza muhacirleri yerleştirilmiş ve Romanya,Bulgaristan muhacirleri da
signs of a cheater married men and affairs My husband cheated on me
click here unfaithful husbands redirect
viagra without a percription generic viagra in the us redirect
dating for married wife cheat story online
women cheat on their husbands click when women cheat
abortion pill cheap reasons for abortion bleeding after abortion pill
cost of abortion pill without insurance link family planning associates
why do wife cheat husband cheated wife
dating for married men why do wifes cheat will my husband cheat
read here types of women who cheat online
how is chlamydia tested pictures of stds chlamydia and gonorrhea symptoms
how to naturally terminate a pregnancy link abortion pill experiences
where to have abortion go dilation and curettage recovery
free local std testing phuckedporn.com otc chlamydia test
symptoms of venereal disease how do you cure chlamydia testing for stds
alternatives to abortion click abortion and pregnancy
free cell spyware read how to install spyware on android
pro-choice abortion facts termination of pregnancy at 16 weeks how early can you terminate a pregnancy
having 3 abortions click termination of pregnancy at 22 weeks
I cheated on my boyfriend women who cheat on husband cheaters caught
free std clinic los angeles free std testing columbus ohio chlamydia in mouth pictures
std symptoms pictures phuckedporn.com symptom of chlamydia
android text spy spy phone app android free spyware for cell phone
dating with hiv transmission of hiv/aids aids south africa
spyware app for android free spy free spy phone software android
symptoms of chlamydia in women free std testing dallas chlamydia signs
d&c instruments abortion clinics in el paso tx how to have an abortion on your own
chlamydia in mouth where can i get a free std test std symptom checker
pregnancy by weeks average abortion cost cost of abortion
black women white men how to tell if wife has cheated affair dating sites
android free spy software link app spy android
how much does an abortion pill cost click abortion types
acute hiv rash pictures get tested for hiv how can hiv be transmitted
pregnancy termination pill cost site uterine dilation and curettage
should i cheat on my boyfriend would my boyfriend cheat should i cheat on my boyfriend
why i cheated on my husband link i cheated on my husband now what
my girlfriend cheated on me with a girl my girlfriend cheated on me twice my girlfriend cheated on me but i still love her
my ex cheated on me just found out my husband cheated on me women that want to cheat
should i cheat on my husband i cheated on my husband and got pregnant is my husband cheat
women wanting to cheat megaedd.com my wife cheated now what do i do
why men have affairs site unfaithful wives
want to cheat on my wife wife cheated now what how do you know your wife cheated on you
why wife cheated read why women cheat on men they love
how to make your wife cheat click wife cheated now what
wife cheated on me now what dabbeltinsurance.com married and wanting to cheat
should i tell my girlfriend i cheated he cheated on his girlfriend with me i had a dream that my girlfriend cheated on me
just found out my husband cheated on me open should i tell my husband i cheated on him
cheat husband why men have affairs why some women cheat
so your wife cheated wife wants to cheat i want my wife to cheat on me
want to cheat on my wife site wife cheated on me now what
women cheat because men who have affairs why do people cheat
percent of women that cheat wesfincher.com married woman looking to cheat
how do you know your wife cheated on you click cheat on your wife website
my wife cheated now what do i do robertsuk.com my spouse cheated on me now what
wife cheated on me madsmoller.com when married men cheat
why do i want to cheat on my wife what to do when your wife cheated on you do you cheat on your wife
i want to cheat on my husband blog.sitters4charities.org would my husband cheat
cheat on your wife website my wife cheated on me now what do i do my spouse cheated on me now what
so your wife cheated on you open how do you know your wife cheated on you
watching my girlfriend cheat 2minapp.azurewebsites.net my girlfriend wants me to cheat on her
my girlfriend cheated 2minapp.azurewebsites.net my girlfriend thinks i cheated on her
men having affairs go i cheated on husband
why women cheat maxcook.com women who cheat on their husbands
when your wife cheats click how to know your wife cheated
why women cheat in relationships click married men who cheat
my wife cheated now what do i do tracyawheeler.com do you cheat on your wife
I cheated on my boyfriend femchoice.org my husband almost cheated on me
cheat how many women cheat reasons women cheat
my wife cheated now what read women that cheat with married men
why do women cheat with married men boomasontennis.com i dreamed my wife cheated on me
reasons why husbands cheat link how to tell if wife has cheated
cheat on husband read women cheat because
how many men have affairs megaedd.com wifes that cheat
beautiful women cheat why people cheat do all women cheat
when your husband cheats link I cheated on my husband
cheaters caught tolobel.com husband cheated on me
cheat women reason why husband cheat why men cheat on beautiful women
how do i know if my wife cheated black women white men why wife cheat
cheat husband how to cheat wife why women cheat on their husband
women who cheat read men who have affairs
wife cheaters mapbiquity.com reasons women cheat on their husbands
i cheated on husband centaurico.com reasons people cheat
why do men cheat on their wife mapbiquity.com how many women cheat on their husbands
most women cheat site why women cheat on their husbands
how many women cheat on husbands blog.rewardsrunner.com cheat wifes
panty lover stories adult adult teacher anal sex stories sex change stories
husbands that cheat click reason women cheat
why do women cheat read reasons wives cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated keelingconsulting.com catch a cheater
women cheat how to cheat wife wife cheaters
illistrated adult stories go free babysitter sex stories
erotic sex adult stories fiction free sister sex stories forced sex with siblings stories
written adult stories with animals and humans having sex boys suck boys dick sex stories mature sex stories
women who cheat on men tracyawheeler.com women who cheat with married men
married men who cheat women who cheat women who cheat on their husbands
why do wifes cheat why do women cheat on husbands why women cheat with married men
I cheated on my husband how many men have affairs beautiful women cheat
hindi erotic sex stories masterbation schools technices sex stories lesbian sex stories
women who cheat on relationships blog.123landlord.com how to cheat husband
how to cheat wife how to catch a cheater will my wife cheat again
food sex stories free malayalam hot sex stories american sex stories
malayalam pdf sex stories site short stories adult breastfeeding husband
online walgreens coupons link free grocery store coupons
pet rx coupon site rite aid photo coupon
coupon prescription discount card for prescription drugs drug discount coupon
walgreens online photo coupons vincentpang.ws coupons for prescription medications
in store walgreens photo coupons open walgreens photo coupon in store printable
rx coupon card site coupons for free
walgreen online coupons milesmalcolmrealestate.com.au discount drug coupon
pharmacy exam coupon code develozombie.com drug coupon
walgreens photo deal click prescription discount coupon
coupon for prescription aslampaloji.com discount pharmacy coupons
free rx coupons americadeserveshonesty.com walgreens print coupon code
walgreens photo coupons codes pharmacy direct coupon printable free coupons
prescription drug coupons printable pristinecoder.com prescription drug discount card
rx coupon free printable grocery coupons walgreens photo coupon prints
in store walgreens photo coupons rx drugs coupons coupon code walgreens photo
ciprofloxacin side effects rash http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 1000 mg
abortion clinics in virginia beach terminate pregnancy threatened abortion
cvs pharmacy coupons new prescription link cvs pharmacy sales
free prescription drug discount card prescription drug cards drug prescription card
abortions videos emretas.net cost of medical abortion
live gps tracking device blog.bjorback.com tracking phone apps
how much does the abortion pill cost are abortions free abortion info
define dilation and curettage indiana abortion clinics how late can you terminate a pregnancy
coupon for prescription click walgreens photo online coupon
walgreens photo code prescription drug cards pharmacy discount coupon
pharmacy online coupon internet drug coupons walgreens prints coupon codes
walgreens deals this week promo code walgreens photo stride rite printable coupons
discount coupons for prescriptions coupons prescriptions cialis 2015 coupon
free prescription discount cards free cialis samples coupon 2015 cialis coupon
prescription card discount cialis savings and coupons new prescription coupon
prescription drug cards go printable viagra coupon
prescription drug coupon read free grocery coupons
best free pharmacy discount card canadian pharmacy coupons free online coupons
gift cards at rite aid boomasontennis.com rite aid coupon deals
cialis free sample coupons blog.keylink.rs manufacturer coupons for prescription drugs
gabapentin 600mg click levofloxacin pill
2016 viagra coupon click viagra coupons printable
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra en acheter viagra en acheter viagra en
januvia ja alkoholi carp-fishing.nl januvia 100 mg
zofran 16 mg zofran zydis 8 mg zofran zydis 4 mg
free cialis coupons site coupon for prescription
crestor coupon card crestor 40 mg coupon crestor savings card 90 day
verapamil 240 bioselect-us.com verapamil wiki
types of abortion pill aictmkulahospital.org late term abortion pill clinics
vacuum aspiration procedure amres.nl tell my story
coupons websites for groceries coupon savings websites free coupon printing sites
pros and cons of abortion abortion pill complications how much is a abortion pill
prescription coupon card cialis discounts coupons prescription coupon card
free prescription cards discount alpinmontservis.cz coupons for prescriptions
1 wk pregnant how to end a pregnancy ways to terminate an early pregnancy at home
internet drug coupons europeanwindowshosting.hostforlife.eu discount drug coupon
vivitrol for alcohol naltrexone trade name naltrexone immune system
naltrexone hydrochloride tablets naltrexone indications vivitrol naltrexone
naltrexone and alcohol use go how long does naltrexone last
naltrxon news.hostnetindia.com naltrexone 4.5 mg buy
how long does naltrexone block opiates vivatrol vivitrol dosage
what is ldn ldn low dose vivitrol half life
ldn side effects forum read naltrexone alternatives
uses for naltrexone low dose naltrexone fibromyalgia reviews revia 50 mg
naltrexone opiate withdrawal click naltrexone low dose
phenazopyridin utan mat phenazopyridin titlar phenazopyridin diet
atarax vanedannende atarax 6 mg atarax recept